Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
 • Kompakta städer och informella bosättningar

  Vad är en kompakt blandstad?

  Kompakt blandstad ses av både forskare och politiker som ett av svaren på utmaningar kopplade till hållbar utveckling. Det råder dessvärre osäkerhet kring vad en kompakt blandstad egentligen är och särskilt när det gäller länder i Afrika söder om Sahara som lider av svaga stats-och stadsförvaltningar, rigida planeringssystem sprungna ur kolonialtiden och starka informella processer.

  Syftet med projektet är att bidra till en mer konkret och användbar förståelse av vilka kvaliteter en tät blandstad bör ha och hur dessa kan stödjas och förverkligas också i städer söder om Sahara.

  Projektet kommer att: 1) utveckla ett konsekvent, effektivt och användbart system för att förstå, värdera och hantera de urbana kvaliteter som kopplar till städers kompakthet och blandning inom slumområden; 2) utveckla ett ramverk för en sammanhållen förståelse av stadsutvecklingens drivkrafter på olika nivåer i samhället; 3) utveckla rekommendationer för hur man tillsammans med andra intressenter kan bygga strategier för tät blandstad i slumområden och hur dessa strategier bör riktas.

  Projektet kommer att ha sitt fokus på att bättre förstå stadsomvandling i Kisumu (Kenya), men kommer också att stödja jämförelser med tre andra städer. Nyttan med projektet är att skapa en större tydlighet och samsyn kring vad en tät blandstad egentligen är och på vilka sätt den kan förverkligas i slumområden i utvecklingsländer, med lärdomar även för utsatta stadsdelar i andra länder.

  Projekttid

  2016-2018 

  Finansiär

  Formas

  Medarbetare

  Maria José Zapata Campos (Gothenburg Research Insitute)
  Patrik Zapata (Förvaltningshögskolan)
  Jaan-Henrik Kain (Chalmes tekniska högskola)
  Jenny Stenberg (Chalmers tekniska högskola)
  Michael Oloko (Odinga Univeristy of Science and Technology)
   

 • Förverkligandet av Vision Älvstaden

  Att gå från ord till handling

  Vision Älvstaden antogs den 11 oktober 2012 av Göteborgs Stads kommunfullmäktige. Visionen föregicks av en tvåårig process där många aktörer medverkade och en stor kunskapsinhämtning gjordes. Den slutgiltiga visionen är: Göteborg – öppen för världen, inkluderande, grön och dynamisk, med tre dithörande övergripande strategier; möta vattnet, hela staden och stärka kärnan. Nu återstår arbetet med att förverkliga visionen genom ett öppet arbetssätt där en utvecklad modell för stadsutveckling läggs till grund för arbetet. Modellen inbegriper helhetssyn, ledarskap, delaktighet, samarbete och lärande.

  Sedan visionen och strategierna antogs har arbetet med att förverkliga dem påbörjats. Det är nu som staden går från ord till handling. Såväl forskare som de som arbetar praktiskt med stadsutveckling och dit hörande frågeställningar har intresse av att kritiskt granska, utveckla och dokumentera det pågående och framtida arbetet. Det finns en rad intressanta frågeställningar att beakta och ett unikt tillfälle att skapa en kunskapsmiljö kring utvecklingen av Älvstaden, som kan uppmärksammas och få betydelse såväl i ett nationellt som internationellt sammanhang. Intentionerna är att detta sker genom skapandet av en följeforskning för Vision Älvstaden. Projektet organiseras så att det senare är möjligt att knyta till ytterligare forskningsprojekt med olika fokus. Då förverkligandet av visionen följs under en längre period finns möjlighet att efter hand omformulera och specificera frågeställningar som staden har behov av att få belysta.

  Arbetet med att formulera vision och strategier för Älvstaden följdes av forskare i ett följeforskningsprojekt som avrapporterats i form av rapporter, konferenspapper, vetenskapliga artiklar och en bok.

  Projektets syfte

  Projektet syftar till att följa, dokumentera och stödja förverkligandet av Vision Älvstaden. Följeforskningen ska vara till nytta för stadens aktörer, för forskare och för praktiker i såväl ett nationellt som ett internationellt sammanhang. Avsikten är vidare att följeforskningen ska kunna ligga till grund för forskningsinsatser där extern finansiering söks och där studierna bedöms bidra till ett framgångsrikt genomförande av Vision Älvstaden.

  Forskningens fokus

  Den övergripande forskningsfrågan är: hur organiseras staden internt och hur sker samverkan med omvärlden för att förverkliga Vision Älvstaden?

  Mer specifikt är forskningen inriktad på stadens förmåga att utveckla arbetsformer som utgår från visionens arbetsmodell; helhetssyn, ledarskap, delaktighet, samarbete och lärande.

  Finansiär

  Göteborgs Stad, Mistra Urban Futures

  Medarbetare

  Sara Brorström (Gothenburg Research Institute)

   

 • Urbaniseringsstudien

  Urbaniseringens effekter för små och stora kommuner

  I Sverige och i övriga världen sker en omfattande urbanisering och år 2050 beräknas tre fjärdedelar av världens befolkning bo i urbana miljöer (Roberts m.fl., 2014; Vallance m.fl, 2012). Att människor söker sig till städer, sätter press på städernas organisering att utvecklas för att hantera tillväxten samt att anpassa och bygga ut service. Det handlar om struktur, om organisation och om ledarskap för att skapa framtidens, hållbara, resilienta och välmående stad. Stadens attraktionskraft innebär också att allt fler stannar kvar längre i staden, vilket skiljer sig från 70- och 80-talen då trenden var att människor när de nått en viss ålder flyttade till förorterna och istället främst åkte till staden för att arbeta (Massey, 2013). Mobilitet, att människor kan röra sig över geografiska ytor, ses som en nyckel. Den andra sidan av myntet innebär att det också finns flertalet kommuner som minskar i befolkning och istället försöker hitta verktyg för att bli mer attraktiva på såväl kort som lång sikt. I den här studien ämnar vi att titta på båda delar, de som växer och de som minskar. Här kommer vi att beröra frågan om kommunstorlek, hur stor eller liten kan en kommun vara och vilka verktyg finns för att hantera problematikerna som uppstår med att växa såväl som minska? Tillväxtbegreppet problematiseras härigenom. Vi utgår i detta projekt också från hållbarhetsbegreppet och dess inbyggda motsättningar för att diskutera urbaniseringens effekter ur olika perspektiv. Härigenom kommer vi att beröra ekonomiska, sociala och ekologiska effekter av förändringar vad gäller kommunstorlek.

  Syfte och frågeställningar

  Det övergripande syftet med projektet är att analysera urbaniseringens effekter ur de tre hållbarhetsdimensionerna. Härigenom är syftet också att analysera kommunens storlek som hinder eller möjlighet för att hantera de problem som uppstår.

  Vilka effekter av urbaniseringen kan vi identifiera? Vilka verktyg används för att hantera urbaniseringens effekter? Vilken roll spelar kommunens storlek och vad finns det för alternativ?

  Finansiär

  Kommuninvest

  Medarbetare

  Sara Brorström (Gothenburg Research Institute)
  Anders Parment (Stockholms universitet)


   

 • Recycling networks

  Gräsrotsmotstånd tacklar klimatförändring, miljöproblem-och fattigdom i återvinnande nätverk

  Avfall samlas och hanteras dagligen av miljontals informella avfallsarbetare –sopletare – i städer runt jorden. Med sitt arbete bidrar de avsevärt till att minska städers miljöavtryck, återvinner resurser, förbättrar levnads- och hälsovillkor för låginkomsttagare, samt skapar arbeten och inkomster för fattiga. Det här projektet syftar till att undersöka de utmaningar gräsrotsinitiativ och-nätverk möter samt de utkomstpraktiker de genererar, för att förbättra återvinning och hämtning och hantering av hushållsavfall i informella områden i globala syds städer. Metodologiskt är projektet inspirerat av deltagande aktionsforskning genom en kombination av: a) en multipel fallstudie av sopletarinitiativ i Managua (Nicaragua), Dar es Salaam (Tanzania), Buenos Aires (Argentina) São Paulo (Brasilien) och Kisumu (Kenya) baserat på intervjuer, observationer, workshops och dokumentstudier; b) gemensam kunskapsproduktion där regionala och globala sopletarnätverk utgör kunskaps-noder; c) en djupfallstudie av Kisumu, var kunskapen genererad från den multipla fallstudien integreras och d) internationella sopletar- och forskarseminarier. Teoretiskt bidrar projektet med att använda och utveckla en kombination av teorier om socio- och miljömässigt entreprenörskap, institutionellt entreprenörskap och resiliens-teori.

  Läs mer om Recycling networks (engelska)

Sidansvarig: Agnes Faxén|Sidan uppdaterades: 2017-09-22
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?