Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Projekt inom Organizing in Action Nets

Under de år som programmet varit aktivt har de deltagande forskarna (se nedan) prövat detta tillvägagångssätt i en rad samhällsrelevanta ämnen. Till exempel: organisering av finanser, teknikens roll i organisering och genusaspekter på organisering.

Det senaste exemplet är en samförfattad rapport om användningen av begreppet performativitet i managementstudier: Andreas Diedrich; Ulla Eriksson-Zetterquist; Lena Ewertsson; Johan Hagberg; Anette Hallin; Fredrik Lavén; Kajsa Lindberg; Elena Raviola; Egle Rindzeviciute; Lars Walter (2013) Exploring the Performativity Turn in Management Studies. GRI-rapport, ISSN 1400-4801; nr 2013:2

Tidigare studier har bland annat fokuserat processer rörande "organisering vid hot och risk". Detta resulterade i en bok med samma titel, redigerad av Barbara Czarniawska, utgiven först på Studentlitteratur (2008), därefter på engelska på förlaget Edward Elgar 2009.

Det nya intresseområdet är Institutionell innovation. Århundranden av studier av institutioner visar tydligt att det tar lång tid för dessa samhälleliga uppfinningar att etableras och förändras, och även att de är mycket motståndskraftiga mot förändringar. Samtidigt finns det, och har alltid funnits, människor och organisationer som försöker att införa nya institutioner eller att förändra de gamla. Med andra ord, att göra innovationer. Är det över huvud taget möjligt, och i så fall, vad kräver det? En rad projekt närmar sig denna fråga från olika perspektiv.

Programansvariga: Professor Ulla Eriksson-Zetterquist och Docent Lars Walter. 
 

Forskare som deltar i programmet

Professor Barbara Czarniawska

Hennes intressen innefattar produktion av nyheterna; mode i management och i managementforskning; relationer mellan management och populärkultur; genus och organisering; samt konstruktion av företag- och stadsbilder.

Exempel på publikationer relaterade till programmet:
Böcker:
(2008) A theory of organizing, Edward Elgar;
Kapitel:
(2009) Gabriel Tarde and organization theory. In: Adler, Paul (ed.)The Oxford Handbook of Sociology and Organization Studies: Classical Foundations. Oxford: Oxford University Press, 246-267;

(2009) (with Jan Mouritsen) What is the object of management? How management technologies help to create manageable objects. In: Chapman, Christopher S., Cooper, David J., & Miller, Peter (eds.) Accounting, organizations, & institutions. Oxford: Oxford University Press, 157-174;
(2008) How to misuse institutions and get away with it: Some reflections on institutional theory(ies). In: Greenwood, Royston; Oliver, Christine; Sahlin, Kerstin and Suddaby, Roy (eds.) The SAGE handbook of organizational institutionalism. London: Sage, 769-782;
Artiklar:
(2010) Translation impossible? Accounting for a city project. Accounting, Auditing and Acountability Journal, 23(3): 420-437;
(2010) (with Tatiana Pipan) How to construct an actor-network: Management accounting from idea to practice. Critical Perspectives on Accounting, 21(3): 243-251;
(2009) Emerging institutions: Pyramids or anthills? Organization Studies, 30(4): 422-441.

Docent Andreas Diedrich

Andreas Diedrich är intresserad av vilken roll som kunskap och teknik spelar i organisering av olika typer av verksamheter. 2004 disputerade han med avhandlingen Engineering Knowledge - How Managers and Engineers Practice Knowledge Management. I hans nuvarande forskning (tillsammans med bl a Fil. dr. Lars Walter) försöker han att utveckla en bättre förståelse för de konsekvenser som utvecklingen och spridningen av praktiker för bedömning och dokumentation av kunskaper och erfarenheter inhämtat genom det "livslånga lärande" (i Sverige vanligtvis kallad validering) får för individer, organisationer och samhället. Andreas studerar valideringspraktiker inom områden såsom integration av nyanlända flyktingar och andra invandrare, Försvarsmaktens arbete med professionaliseringen av soldatens roll, arbetet med validering av kunskap och kompetens i andra länder såsom Australien och Sydafrika samt företagens arbete med bedömning av sina medarbetarnas och verksamhetens kompetens, bland annat när det gäller strategiskt kompetensförsörjning eller omstrukturering av verksamheten. Andreas har publicerat sina resultat i bland annat Organization Studies, Culture and Organization och Scandinavian Journal of Management.

Tek. dr. Tobias Engberg

Undersöker metoder att nå kunskap om situationer. Sådan kunskap har en avgörande betydelse för arkitektens arbete. Syftet med undersökningen är i förlängningen att begripa hur design förändrar organisering. För att design skall ses som sprungen ur en situation anses vanligtvis två motsatta krafter behöva samverka. Dels en yttre förståelse av situationen i dess hela omfattning vilken i sin tur reglerar arkitektens inre förmåga till fri fantasi genom skissande. Regleringen ses antingen ske genom att arkitekten själv reflekterar över sitt fantiserande eller genom att situationen ställer krav på fantiserandet i form av ett program. Detta synsätt problematiseras i Tobias Engbergs avhandling Skissandets mening (2010). Avhandlingen lyfter fram skissandet som en källa till kunskap om situationer. Arkitektens kunskap om situationen beskrivs som en samling tidigare erfarna kunskapsfragment, erinrade i detta nya sammanhang genom inlevelse i det rumsligt skisserade. Avhandlingen kopplar därmed skissandet till minneskonsten, där rumsligt minne fungerar både som lager och som heuristik.

Professor Ulla Eriksson-Zetterquist

Studerar organisering, med fokus på genus, teknologi, intersektionalitet och risk. Senaste publikationer inom det OAN-relaterade temat är:

Böcker:
Ulla Eriksson-Zetterquist; Thomas Kalling & Alexander Styhre (2014)
Organisation og Organisering. Köpenhamn. Akademisk Forlag.
Ulla Eriksson-Zetterquist & Elisabeth Sundin (2012) Genusperspektiv på företagsekonomi. Stockholm: Högskoleverket
Ulla Eriksson-Zetterquist & David Renemark (2011) Jämställdhet i organisationer – hur förändring görs hållbar, Malmö: Liber.
Ulla Eriksson-Zetterquist; Thomas Kalling & Alexander Styhre (2011) Organizing Technologies, Malmö: Liber.
Ulla Eriksson-Zetterquist; U. Müllern & Alexander Styhre (2011). Organization theory. A practice-based approach, Oxford: Oxford University Press.
Lars Strannegård & Ulla Eriksson-Zetterquist (2011) 
Organisering. Malmö: Liber.
Kapitel:
Ulla Eriksson-Zetterquist & Jacob Östberg (2014) Att skriva böcker och bokkapitel. Eldén, Sara & Jonsson, Anna (red) Efter festen. Stockholm: Studentlitteratur. s. 37-53.
Ulla Eriksson-Zetterquist (2013) Teknikinnovationer möter samhällsfunktioner: en företagsekonomisk analys. I Hasselbladh, Hans & Holmqvist, Mikael (red) Företagsekonomin och samhället., s. 213-232. Stockholm: Studentlitteratur.
Artiklar:
Ulla Eriksson-Zetterquist & Susse Georg (2013) The sustainability and serendipity of SCANCOR. Nordiske organisasjonsstudier, 15 ( 4 ) s. 23-50.
Barbara Czarniawska; Ulla Eriksson-Zetterquist; David Renemark (2013) Women and work in family soap operas. Gender, Work and Organization, 20 ( 3 ) s. 267-282
Ulla Eriksson-Zetterquist (2013) Doing of gender and scientific knowledge production. Equality, diversity and inclusion: An international journal, 32 ( 2 ) s. 217-222
Andreas Diedrich; Ulla Eriksson-Zetterquist; Alexander Styhre (2011) Sorting people out – The uses of one-dimensional classificatory schemes in a multi-dimensional world. Culture and organization.
Rapporter:
Ulla Eriksson-Zetterquist; Rolf Solli; Alexander Styhre (2011) Diskriminering inom Försvarsmakten - en intersektionell analys, GRI-rapport.

Ek.dr. Nanna Gillberg

Forskar kring populärkulturens roll som förmedlare av värderingar och normer liksom på samspelet mellan kulturella värden och värderingar och ekonomiskt värdeskapande. 2007 disputerade hon på en avhandling om hur nationell diskurs kommuniceras via svenska och amerikanska reality-TV-program. Därefter har hon studerat hur kändiskultur, sociala medier, digitalisering och medialisering påverkar ekonomiskt värdeskapande, socialt klimat och identititetsskapande. Empiriskt spänner hennes intresse över ett brett populärkulturellt fält som omfattar musik, film, TV, tidningar och journalistik, fotboll och bloggar. Hon har också en bakgrund inom genusforskning där hon studerat hur kön görs och påverkar inom näringslivet och kultursfären. För närvarande arbetar hon på ett projekt om företags användning av sociala medier. Teoretiskt kretsar hennes forskning kring förhållandet mellan perception, legitimitet och effektivitet.

Nya publikationer:
Gillberg, Nanna (2014) Uppmärksamhetssamhället. Lund: Studentlitteratur.

Ek. dr. Johan Hagberg

Studerar marknadspraktik och konstruktion av marknader inom detaljhandeln. Disputerade våren 2008 med avhandlingen Flytande identitet: NetOnNet och e-handelns återkomst, i vilken aktör-nätverksteorin användes för att studera detaljhandelns förändring. Håller för närvarande bl.a. på med forskning om butikchefers arbete.

Ek. dr. Fredrik Lavén

Studerar hur planer, policy, metoder och standards överätts i praktiken, samt hur detta påverkar organisering av handling och aktörer. Fredriks nuvarande forskning (tillsammans med Andreas Diedrich) fokuserar hur en standard för kompetensförsörjning har utvecklats, spridits och särkilt hur den används i praktiken, med syftet att utforska hur det påverkar organiseringen av kompetensförsörjningsaktiviteter. I avhandlingen Organizing Innovation - How policies are translated into practice (BAS, 2008), som försvarades våren 2008, beskrev han hur innovationsteorier översatts till policy och svenska program för innovation. Genom fältarbete studerade han hur sådan policy omsattes i praxis i ett innovationsinitiativ som fokuserade interorganisatorisk utveckling av mikrovågsteknik i västra Sverige. Studien visade hur policy kan bli till organiseringsskript, som föreskriver arrangering av organisationsstrukturer snarare än innovationsarbete, när de omsätts i handling. Slutsatserna pekade därmed på vikten av att policy bör främja lokal anpassning och stödja, snarare än att styra, innovationsarbete.

Docent Kajsa Lindberg

Kajsa Lindbergs studier berör frågor kring förändringsprocesser och organisering mellan organisationer: hur gränser skapas och överskrids samt hur praktik konstrueras och rekonstrueras. För närvarande bedrivs tre studier inom ramen för OAN-programmet: Marknad, entreprenörskap och praktik: En studie av apotek i omvandling, Arbete i omvandling. Teknikens normativa och performativa karaktär samt Mellan offentlig och privat.

Publikationer relaterade till OAN-programmet är:
Objects-in-Use and Organizing in Action Nets: A Case of an Infusion. (med Lars Walter) Journal of Management Inquiry, 22(2) 2013; Assembling Health Care Organizations. Practice, Materiality and Institutions (med Alexander Styhre & Lars Walter) (Palgrave Macmillan, 2012); Bird flu - threat or opportunity? i B. Czarniawska (red.) Organizing in the face of threat and risk. (Edward Elgar, 2009); When the good days are over: Professionals meet new technology. (med U. Eriksson-Zetterquist & Alexander Styhre) Human Relations 62(8) 2009; Mellan offentligt och privat. Om styrning, praktik och intressen i hälso- och sjukvården. (red. med Maria Blomgren) (Santérus Academic Press, 2009); Knotting the action net, or organizing between organizations (med B. Czarniawska), Scandinavian Journal of Management (2006, vol. 22 nr. 4).

Ek.dr Maria Norbäck

Maria Norbäck forskar om hur man organiserar medieföretag och mediearbetare. Hon intresserar sig för hur medieorganisationer balanserar inneboende spänningar mellan ”journalistik/kultur och kommers”, hur ny teknik och sociala medier förändrar medieföretagande, och hur mediebranschen som arbetsmarknad fungerar. I sin doktorsavhandling studerade Norbäck hur man producerar public service TV program. I avhandlingen undersökte hon hur program som beställs av Sveriges Television (SVT) produceras i samarbete med kommersiella produktionsbolag och medfinansiärer. Maria Norbäck jobbar som forskare och lärare vid Gothenburg Research Institute vid Handelshögskolan i Göteborg. Hon undervisar främst inom ämnena organisation och ledarskap, samt medieföretagande.

Docent Egle Rindzeviciute

Nuvarande projekt fokuserar på den historiska utvecklingen av kalkylbaserad styrning. Under 1960- och 70-talen grundades en viktig internationell think-tank, International Institute of Applied Systems Analysis (IIASA) i Laxenburg, Österrike. IIASA startade som ett samarbete mellan Sovjetunionen, USA, Tyskland, Japan och Frankrike samt ett flertal andra länder, för att försöka konstruera en bättre vetenskap- och teknikbaserad styrning på både nationell och global nivå. Sverige blev medlem i IIASA 1976. Man samlade den bästa tekniken och vetenskapen och de mest framgångsrika akademikerna för att studera samtidens situation, göra framtidsprognoser och att agera konsulter till regeringar om demografi, ekonomi, miljö, etc. Hur producerades och begränsades den vetenskapliga expertisen av tillgänglig teknik för kalkyler, prognoser och kontroll? Vilka olika vetenskaper och tekniker föredrog man för styrning i skuggan av det kalla kriget? Hur färdades vetenskaplig kunskap till och från IIASA och hur användes den kunskapen av regeringarna? Projektet studerar hur man historiskt använde vetenskap för staters styrning och strävar efter att förstå de tekniska, vetenskapliga, politiska och sociala förutsättningarna under vilka nya modeller för styrning konstrueras.

Docent Lars Walter

Studerar organisering av arbetsmarknaden och relationen mellan arbetsmarknadens organisation och organisering av arbete, konstruktion av arbetskraft och arbeten, organisering av matchning och förflyttning över och mellan arbeten, anställningar och befattningar. Senaste publikationer inom det OAN-relaterade temat är: Som hand i handske - En av studie av matchningsarbetet i ett personaluthyrningsföretag (BAS, 2005); Den nya arbetsmarknaden - Bemanningsbranschens etablering i Sverige (med O. Bergström, K. Håkansson, och T. Isidorsson,) kommande hos Academia Adacta.

Docent Peter Zackariasson

Studerar främst utvecklingen och användningen av datorspel och virtuella världar. Detta kan sorteras under ett generellt intresse av upplevelseekonomin. Fokus i dessa studier är organisering och ledarskap, samt marknadsföring. I sitt senaste projekt studerar Peter hur datorspel om krig påverkar utövandet av det militära yrket.

 

Sidansvarig: Henric Karlsson|Sidan uppdaterades: 2015-07-21
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?